ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

 

 

  

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

 

 

 

 

Ανακοινώσεις