2. Α΄μέρος : Χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να επικοινωνήσω


Χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να επικοινωνήσω [Πραγματολογία ? Γλωσσική χρήση] (εισαγωγική σελίδα) [σελ. 11]

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1:Τι κάνω με το λόγια[σελ.12-19]

? Tι κάνω με τα λόγια;[σελ.12-13α]
? Λεκτικές πράξεις: ευχές, υποσχέσεις, δηλώσεις, συμβουλές, παρακλήσεις-αιτήματα, διαταγές-απαγορεύσεις, εκφράσεις φιλικής και ευγενικής διάθεσης(πχ έπαινος, συμπάθεια κλπ) [σελ.13β-17]
? Δραστηριότητες [σελ. 18]
? Τι θα θυμάμαι για τις λεκτικές πράξεις [σελ. 19]

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πώς δημιουργώ ένα κείμενο; [σελ.20-32]

2.1 Είδη κειμένων (κείμενα περιγραφής, αφήγησης, οδηγιών, επιχειρημάτων + σχετικές δραστηριότητες)[σελ. 20-25α]
2.2 Συνθέτω κείμενο + σχετικές δραστηριότητες [σελ. 25β-27]
2.3 Επίσημο ? ανεπίσημο ύφος [σελ. 28]
2.4 Κανόνες επικοινωνίας(συνεργασίας, συμπεριφοράς) + σχετική δραστηριότητα [σελ. 29-31]
? Τι θα θυμάμαι για τα κείμενα και τις παραγράφους [σελ. 32]

 

Announcements