4. Γ΄μέρος : Σχηματίζω λέξεις


? Σχηματίζω λέξεις[Κλιτική μορφολογία](εισαγωγική σελίδα) [σελ. 57]

5.1 Τα μέρη του λόγου [σελ. 58]
5.2 Τύποι των λέξεων ? Θέμα, κατάληξη [σελ. 59α]
5.3 Γένος, αριθμός, πτώση [σελ. 59β-60α]
5.4 Τα άρθρα [σελ. 60β-62α]
? Τι θα θυμάμαι για τα άρθρα [σελ. 62β]

 

? To ουσιαστικό (εισαγωγή) [σελ. 63
6.1 Είδη ουσιαστικών - 6.2 Κλίση ουσιαστικών [σελ. 64]

Α. Αρσενικά [σελ. 65-72α
? Τι θα θυμάμαι για τα αρσενικά ουσιαστικά [σελ. 72β]
? Τι να θυμάμαι όταν γράφω[σελ. 73α]


Β. Θηλυκά [σελ. 73β-79]
? Δραστηριότητες για τα θηλυκά [σελ. 80α]
? Τι θα θυμάμαι για τα θηλυκά ουσιαστικά [σελ. 80β]
? Τι να θυμάμαι όταν γράφω[σελ. 81α]
? Ουσιαστικά κοινού γένους [σελ. 81β-82α]

Γ. Ουδέτερα [σελ. 82β-90α]
? Τι θα θυμάμαι για τα ουδέτερα ουσιαστικά [σελ. 90β
? Τι να θυμάμαι όταν γράφω[σελ. 91α

Δ. Ανώμαλα ουσιαστικά [σελ. 91β-92α]
? Τύποι ουσιαστικών από τα αρχαία Ελληνικά + σχετική δραστηριότητα [σελ. 92β]

 

? Το επίθετο (εισαγωγή) [σελ. 93-95]

7.1 Κλίση επιθέτων + σχετικές δραστηριότητες [σελ. 96-105α]

7.2 Άκλιτα επίθετα  [σελ. 105β]
Τι θα θυμάμαι για τα επίθετα - Τι να θυμάμαι όταν γράφω [σελ. 106]
7.3 Παραθετικά επιθέτων [σελ. 107-111α]
Τι να θυμάμαι για τα παραθετικά των επιθέτων - Τι να θυμάμαι όταν γράφω [σελ. 111β]


? Οι αντωνυμίες (εισαγωγή) [σελ.112-113]

8.1 Προσωπικές αντωνυμίες [σελ. 114-115α]

8.2 Κτητικές αντωνυμίες [σελ. 115β]
8.3 Αυτοπαθείς αντωνυμίες [σελ. 116-117α]
8.4 Οριστικές αντωνυμίες [σελ. 117β]
8.5 Δεικτικές αντωνυμίες [σελ. 118]
8.6 Αναφορικές αντωνυμίες + σχετική δραστηριότητα [σελ. 119-120α]
8.7 Ερωτηματικές αντωνυμίες [σελ. 120β]
8.8 Αόριστες αντωνυμίες [σελ. 121α]
? Τι θα θυμάμαι για τις αντωνυμίες - Τι να θυμάμαι όταν γράφω [σελ. 121β]

 

? Τα αριθμητικά (εισαγωγή) [σελ. 122-123α]

9.1 Απόλυτα αριθμητικά - 9.2 Τακτικά αριθμητικά + σχετική δραστηριότητα [σελ. 123β-125]

? Κλίση αριθμητικών [σελ. 126-127α]

9.3 Πολλαπλασιαστικά αριθμητικά [σελ. 127β]
9.4 Αναλογικά αριθμητικά - 9.5 Περιληπτικά αριθμητικά [σελ. 128-129α]
? Τι θα θυμάμαι για τα αριθμητικά - Τι να θυμάμαι όταν γράφω [σελ. 129β]

 

? Το ρήμα (εισαγωγή) [σελ. 130]

10.1 Γενικά χαρακτηριστικά(πρόσωπο και αριθμός, ποιόν ενέργειας και χρόνοι, αύξηση, φωνή και μεταβατικότητα, έγκλιση, άρνηση  [σελ. 131-142α]

10.2 Κλίση του ρήματος (γενικές πληροφορίες, το ρήμα έχω, Α΄συζυγία, Β΄συζυγία, σχηματισμός ρημάτων σε ?άγω, -βάλλω, συνηρημένα ρήματα, ελλειπτικά, απρόσωπα και ανώμαλα ρήματα [σελ. 142β-156]
? Τι θα θυμάμαι για τα ρήματα - Τι να θυμάμαι όταν γράφω [σελ. 157]

 

? Oι μετοχές (εισαγωγή) [σελ. 158-159]

11.1 Κλιτή μετοχή  [σελ. 160α]

11.2 Άκλιτη μετοχή  [σελ. 160β-161α]
? Tι θα θυμάμαι για τις μετοχές - Τι να θυμάμαι όταν γράφω [σελ. 161β]

 

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ  [σελ. 213-216

? Το επίρρημα (εισαγωγή) [σελ. 162]

12.1 Είδη επιρρημάτων [σελ. 163]

12.2 Επιρρήματα σε ?α και ?ως + σχετική δραστηριότητα [σελ. 164-165α]
12.3 Παραθετικά επιρρημάτων [σελ. 165β-166α]
? Τι θα θυμάμαι για τα επιρρήματα [σελ. 166β]

 

13.1 Απλές και σύνθετες προθέσεις+ σχετική δραστηριότητα [σελ. 167-168α]
13.2 Λόγιες προθέσεις+ σχετική δραστηριότητα [σελ. 168β]

 

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Σύνδεσμοι και μόρια [σελ.169-172]

? Σύνδεσμοι (εισαγωγή) [σελ.169-170α]

14.1 Παρατακτικοί σύνδεσμοι) [σελ.170β]

? Υποτακτικοί σύνδεσμοι [σελ.171α]
14.2 Μόρια [σελ. 171β]
? Τι θα θυμάμαι για τους συνδέσμους - Τι να θυμάμαι όταν γράφω [σελ. 172]

 

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Επιφωνήματα - Τι να θυμάμαι όταν γράφω [σελ. 173-174]

 

Announcements