Υπηρεσιακά θέματα - Οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε περισσότερα του ενός σχολεία; Αν ναι, ενδέχεται να πηγαίνουν σε δύο σχολεία μέσα στην ίδια μέρα;

 

 

  Οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε περισσότερα του ενός σχολεία για να συμπληρώσουν ωράριο 23 διδακτικών ωρών διάρκειας 45 λεπτών, που προσαρμόζεται στο ωράριο κάθε σχολείου. Συνήθως δεν πηγαίνουν σε περισσότερα του ενός σχολεία την ίδια ημέρα. Ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις αν τα σχολεία είναι γειτονικά και προκειμένου ο εκπαιδευτικός να συμπληρώσει το ωράριό του.

 

Πίσω στις ερωτήσεις

 

Ανακοινώσεις