Θέματα εκπαίδευσης παιδιών - Στην Αυστραλία υφίστανται αμιγώς ελληνικά σχολεία; Αν όχι, τι δυνατότητα υπάρχει στην περιοχή προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά μας σε τοπικά σχολεία;

 Στην Αυστραλία δεν υπάρχουν αμιγώς ελληνικά σχολεία δηλαδή ελληνόφωνα. Τα παιδιά μπορούν να φοιτήσουν στα κρατικά ή στα ανεξάρτητα αυστραλιανά σχολεία. Ειδικά για τα Ελληνικά, μπορεί να τα διδάσκονται στο πρωινό σχολείο, ως μάθημα επιλογής ή στα απογευματινά ή σαββατιανά σχολεία. Τα παιδιά των αποσπασμένων εκπαιδευτικών φοιτούν στα ημερήσια σχολεία, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.

 Συνήθως τα σχολεία, κυρίως τα δημόσια, ζητούν από τα παιδιά που έρχονται από μη αγγλόφωνες χώρες να φοιτήσουν για διάστημα περίπου 3-6 μηνών σε ειδικά σχολεία όπου ακολουθείται το αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση της γλώσσας. Στην συνέχεια, τα παιδιά εγγράφονται σε σχολεία της προτίμησής τους και στην τάξη που αντιστοιχεί στην ηλικία τους. Πολλά όμως ιδιωτικά ή ανεξάρτητα σχολεία δεν θέτουν αυτήν την προϋπόθεση, καθώς προσφέρουν υποστήριξη στους μαθητές από άλλες χώρες στο πρόγραμμά τους (EAL support – Teaching English as an Additional Language).

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις