Θέματα εκπαίδευσης παιδιών - Πρόκειται να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Ποια έγγραφα είναι απαραίτητο να έχουμε για την εγγραφή των παιδιών μας στο σχολικό σύστημα της Ελλάδας;

 

 

 Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο, επικυρωμένη με τη σφραγίδα της Χάγης (apostille) και μεταφρασμένη από επίσημο μεταφραστή (ΝΑΑΤΙ). Η υπογραφή του μεταφραστή επικυρώνεται από το προξενείο.

 Σε περίπτωση που το σχολείο είναι ανεξάρτητο ή ιδιωτικό θα χρειαστεί, πριν από την επικύρωση με τη σφραγίδα της Χάγης, να γίνει επιβεβαίωση από έναν συμβολαιογράφο (notary), της νομιμότητας του σχολείου.

 Τη βεβαίωση του σχολείου, επικυρωμένη με τη σφραγίδα της Χάγης και μεταφρασμένη, θα τα προσκομίσετε στο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μελβούρνης ώστε να εκδοθούν οι σχετικές βεβαιώσεις, με τις οποίες θα κάνετε τη μετεγγραφή των παιδιών στις αντίστοιχες τάξεις στην Ελλάδα.

 

Πίσω στις ερωτήσεις

 

Ανακοινώσεις