Δικαιολογητικά για την εγγραφή Ελλήνων μαθητών του εξωτερικού σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Για την εγγραφή μαθητή του εξωτερικού σε Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά όπου θα αναγράφονται:

1.      Η τρέχουσα τάξη φοίτησης και

2.      Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο μαθητής φοίτησε στην τάξη αυτή.

Στη συνέχεια:

1.      Η βεβαίωση θεωρείται από συμβολαιογράφο για το γνήσιο της υπογραφής του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας

2.      Στη βεβαίωση επισυνάπτεται η Σφραγίδα της Χάγης – Επισημείωση Apostille.

3.      Η βεβαίωση μεταφράζεται μαζί με το Apostille από αναγνωρισμένο μεταφραστή.

4.      Η παραπάνω μετάφραση θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του μεταφραστή από Ελληνική Προξενική Αρχή.

 

Θα ήταν χρήσιμο, πριν ξεκινήσετε την παραπάνω διαδικασία, να επικοινωνείτε με το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Αυστραλίας & Νέας Ζηλανδίας στο (03) 9193 9913 ή στο edofmel@sch.gr.

Ανακοινώσεις