17
Ιουν

Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator on 17 Ιούνιος 2009.

Αναλυτικές οδηγίες (download το αρχείο)

για την υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης νοσηλείας ασφαλισμένων του Δημοσίου που υπηρετούν

ή βρίσκονται με απόσπαση

ή διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (doc) (pdf)

Ανακοινώσεις