Υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης νοσηλείας ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΕΟΠΥΥ) που βρίσκονται με απόσπαση στο εξωτερικό

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τα δικαιολογητικά δαπάνης νοσηλείας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) στη διεύθυνση:


ΕΟΠΥΥ

Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης

Αποστόλου Παύλου 12

ΤΚ 151 23, Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου

Τηλ. επικοινωνίας : +30 210 8068503, +30 210 8068504

email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Οι δικαιούχοι επιβαρύνονται με τα έξοδα νοσηλείας και στη συνέχεια υποβάλουν τα δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για να τους καταβληθεί το ποσό που θα εγκριθεί. Η αναγνώριση και η έγκριση δαπάνης νοσηλείας συνήθως ολοκληρώνεται μετά από αρκετούς μήνες.

Όλες οι αποδείξεις και τα τιμολόγια ιατρών και νοσοκομείων, καθώς και και οι ιατρικές γνωματεύσεις και εκθέσεις χρειάζονται θεώρηση από Ελληνική Προξενική Αρχή και επίσημη μετάφραση, προκειμένου να υποβληθούν.

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην παραπάνω διεύθυνση ή, αν το επιθυμούν, μέσω του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης, το οποίο τα διαβιβάζει στην αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Διευκρινίζεται ότι το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης δεν είναι η υπηρεσία που εγκρίνει τις δαπάνες νοσηλείας και δεν ελέγχει τα δικαιολογητικά, αλλά απλώς διαβιβάζει την αίτηση του δικαιούχου στην αρμόδια υπηρεσία.

Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης νοσηλείας

Υποδείγματα Εντύπων για υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης νοσηλείας

1.    Αίτηση δικαιούχου (σε μορφή doc ή σε μορφή pdf)

2.    Αίτηση δικαιούχου με προστατευόμενα μέλη (σε μορφή doc ή σε μορφή pdf)

3.    Κατάσταση Εξόδων Νοσηλείας (σε μορφή doc ή σε μορφή pdf)

4.    Υπεύθυνη Δήλωση (όταν υποβάλονται δικαιολογητικά προστατευόμενων μελών της οικογενείας του δικαιούχου - σε μορφή doc ή σε μορφή pdf)

Announcements