Αίτηση για Καταβολή Αντιτίμου Εισιτηρίου

Με βάση την αριθμ. 2/17055/0022 (ΦΕΚ 945/τ.Β'/18-4-2013) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό δικαιούνται, για μία μόνη πρώτη μετάβαση στο εξωτερικό και για μία μόνη οριστική επιστροφή στην Ελλάδα, τα οδοιπορικά έξοδά τους.

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στην περιοχή ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Αυστραλίας & Νέας Ζηλανδίας υποβάλλουν στην υπηρεσία των οργανικών τους θέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 378 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α'/21-7-2022) τα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των εισιτηρίων πρώτης μετάβασής τους στην περιοχή απόσπασης, μέσω του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης.

Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να αποσταλούν στο Γραφείο Εκπαίδευσης είναι:

1) Αίτηση προς το Γραφείο Εκπαίδευσης (έντυπο σε μορφή doc ή σε μορφή pdf),

2) Αίτηση προς την υπηρεσία της οργανικής θέσης (έντυπο σε μορφή doc ή σε μορφή pdf),

3) Ημερολόγιο Μετακινήσεων του εκπαιδευτικού και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, εφόσον μετακινούνται μαζί του στην περιοχή απόσπασης (έντυπο σε μορφή doc ή σε μορφή pdf),

4) Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία είναι διαφορετική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  4.1 Άγαμου εκπαιδευτικού ή έγγαμου που μετακινείται μόνος στο εξωτερικό (έντυπο σε μορφή doc ή σε μορφή pdf)

  4.2 Έγγαμου εκπαιδευτικού χωρίς συναπόσπαση και χωρίς παιδιά (έντυπο σε μορφή doc ή σε μορφή pdf)

  4.3 Έγγαμου εκπαιδευτικού χωρίς συναπόσπαση με παιδιά (έντυπο σε μορφή doc ή σε μορφή pdf)

  4.4 Έγγαμου εκπαιδευτικού με συναπόσπαση (έντυπο σε μορφή doc ή σε μορφή pdf)

5) Τα εισιτήρια μετάβασης, η απόδειξη αγοράς τους και όλες οι κάρτες επιβίβασης και

6) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα κατατεθούν τα χρήματα.

 

Όσον αφορά στα εισιτήρια οριστικής επιστροφής, οι εκπαιδευτικοί στέλνουν τα δικαιολογητικά τους στην υπηρεσία των οργανικών τους θέσεων.

Στην περίπτωση εξόδων οριστικής επιστροφής:

1) Η αίτηση προς το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης παραλείπεται,

2) Η αίτηση προς την υπηρεσία της οργανικής θέσης αντικαθίσταται (έντυπο σε μορφή doc ή σε μορφή pdf) ενώ πρέπει να προστεθούν:

3) Η απόφαση λήξης της απόσπασης και

4) Η σχετική δέσμευση πίστωσης.

Announcements