5. Δ΄μέρος : Σύνταξη (συνθέτω φράσεις και προτάσεις)

 

? Σύνταξη (Συνθέτω φράσεις και προτάσεις) - εισαγωγική σελίδα [σελ. 175]

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Σύνθεση φράσεων και προτάσεων [σελ.176-200]

16.1 Οι φράσεις μιας πρότασης + σχετική δραστηριότητα [σελ. 176-180]
16.2 Τα είδη των φράσεων (ονοματική, ρηματική, προθετική, επιρρηματική φράση) + σχετική δραστηριότητα [σελ. 181-185α]
16.3 Απλές, επαυξημένες, σύνθετες προτάσεις +σχετικές δραστηριότητες ? Η σειρά των συστατικών της απλής πρότασης ?Τι να θυμάμαι για τη σειρά των συστατικών της πρότασης ? ανεξάρτητες/κύριες και εξαρτημένες/ δευτερεύουσες προτάσεις [σελ. 185β-192α]
16.4 Eξαρτημένες/ δευτερεύουσες προτάσεις (ειδικές, πλάγιες ερωτηματικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, αναφορικές, υποθετικές, χρονικές + δραστηριότητα, αιτιολογικές, εναντιωματικές-παραχωρητικές, τελικές, αποτελεσματικές ή συμπερασματικές προτάσεις [σελ. 192β-199α]
? Τι να θυμάμαι όταν γράφω [σελ. 199β]
? Δραστηριότητα για τις εξαρτημένες προτάσεις [σελ. 200α]
16.5 Ευθύς και πλάγιος λόγος [σελ. 200β]

 

Announcements